Проекти и Партньорства

Проекти и партньорства

Наименование на проекта: Открит амфитеатър към читалище „Георги Парцалев“ в кв. 67, УПИ I, град Левски“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00236 от 25.09.2017 г.

Проектът е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г.

Размер на одобрената субсидия: 384 178,98лв. с вкл. ДДС

Размер на частно финансиране: 151 440,62лв. с вкл. ДДС

Основна цел на проекта: Изграждане на амфитеатър към читалище „Георги Парцалев-1901“ гр. Левски. Част от приоритетите на Народно читалище „Георги Парцалев – 1901 г.“ – гр. Левски и Община Левски са свързани в сферата на подобряване на цялостният жизнен стандарт на населението, подкрепа за развитието на децата, подрастващите и младежите и осигуряване на условия за наличие на спокоен, но активен в социално отношение живот на възрастното население, и създаване на адекватна с времето в което живеем среда в условията на динамичност и конкурентност, за изява на творчески потенциал на хора от различни възрасти , които да се чувстват добре на мястото където са родени , отраснали и живеят и да не им се налага поради определени липси и нужди за изява и задоволяване на определени потребности, да търсят друга среда в териториално отношение и в емоционален план.

С изпълнението на проекта се постига подобряване на наличната и създаване на нова материална база за културни дейности, стимулиране развитието на любителското изкуство и подкрепа на читалищата за развитието им като духовни центрове за култура и изкуство.

Изграждането на амфитеатъра ще спомогне за развитието на културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия на материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и нововъзникналите обществени инициативи. Целите на проекта са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на българската държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на територията на община Левски и увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони.

по програма на Министерството на културата – „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2021

Реализиран от библиотека „Веселина Геновска“ при НЧ „Г. Парцалев-1901“ гр. Левски. Спечеленият проект е с договор № РФ-11-06-1262 / 02.11.2021 г., на стойност 3 999,27 лв. С тази сума е закупена нова литература за библиотеката. Всички книги са обработени и вписани в инвентарната книга и в книгата за движение на библиотечния фонд. Книгите ни са предоставени от издателска къща „Персей ЕООД“ с фактура с № 1000005943 от 18.11.2021 г. и включен опис за закупената литература. Общият брой книги, закупени по проекта са 291 от 29 издателства на стойност 3 999,27 лв.

НЧ “Георги Парцалев – 1901“ град Левски е партньор по проект на UNICEF „Работилница за родители – Да пораснем“ от 2012г. По проекта са обучени двама водещи Силвия Йорданова и Валентина Дженева закупено е обзавеждане за залата, в която ще се провеждат работилниците с младите родители.
„Работилницата за родители – Да пораснем заедно“ ще предостави на родители на деца до 4 години възможност да споделят в присъствието на специалисти своя опит, знания и тревоги, свързани с отглеждането и общуването с малките деца. Всяка работилница се състои от 14 последователни сесии, които се провеждат веднъж седмично и включват лекции, интерактивни упражнения и дискусии. По време на работилниците в групи родителите научават за основните психологически потребности на децата в тази възраст, за това как могат да насърчат познавателното и емоционално развитие на своето дете, как да поставят граници без да прибягват до насилие и как ефективно да общуват с малкото дете. Сесиите се провеждат в читалища и детски градини.
През октомври 2016г и 2017г програмата „Работилницата за родители – Да пораснем заедно“ на UNICEF е в партньорство с СПОФ „Читалища“ гр. Плевен ,НЧ „Георги Парцалев – 1901“ гр. Левски и Община Левски е подновена.
През готините през който се е реализирала програмата са обучени 50 млади родители на деца от 0 до 4 години.
По програмата има създадена фейсбук група : „РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ – ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО“ ГРАД ЛЕВСКИ