Проекти и Партньорства

Проекти и партньорства

Наименование на проекта: Открит амфитеатър към читалище „Георги Парцалев“ в кв. 67, УПИ I, град Левски“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 15/07/2/0/00236 от 25.09.2017 г.

Проектът е финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2014 – 2020 г.

Размер на одобрената субсидия: 384 178,98лв. с вкл. ДДС

Размер на частно финансиране: 151 440,62лв. с вкл. ДДС

Основна цел на проекта: Изграждане на амфитеатър към читалище „Георги Парцалев-1901“ гр. Левски. Част от приоритетите на Народно читалище „Георги Парцалев – 1901 г.“ – гр. Левски и Община Левски са свързани в сферата на подобряване на цялостният жизнен стандарт на населението, подкрепа за развитието на децата, подрастващите и младежите и осигуряване на условия за наличие на спокоен, но активен в социално отношение живот на възрастното население, и създаване на адекватна с времето в което живеем среда в условията на динамичност и конкурентност, за изява на творчески потенциал на хора от различни възрасти , които да се чувстват добре на мястото където са родени , отраснали и живеят и да не им се налага поради определени липси и нужди за изява и задоволяване на определени потребности, да търсят друга среда в териториално отношение и в емоционален план.

С изпълнението на проекта се постига подобряване на наличната и създаване на нова материална база за културни дейности, стимулиране развитието на любителското изкуство и подкрепа на читалищата за развитието им като духовни центрове за култура и изкуство.

Изграждането на амфитеатъра ще спомогне за развитието на културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия на материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и нововъзникналите обществени инициативи. Целите на проекта са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на българската държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на територията на община Левски и увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им.

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европа инвестира в селските райони.

по програма на Министерството на културата – „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2021

Реализиран от библиотека „Веселина Геновска“ при НЧ „Г. Парцалев-1901“ гр. Левски. Спечеленият проект е с договор № РФ-11-06-1262 / 02.11.2021 г., на стойност 3 999,27 лв. С тази сума е закупена нова литература за библиотеката. Всички книги са обработени и вписани в инвентарната книга и в книгата за движение на библиотечния фонд. Книгите ни са предоставени от издателска къща „Персей ЕООД“ с фактура с № 1000005943 от 18.11.2021 г. и включен опис за закупената литература. Общият брой книги, закупени по проекта са 291 от 29 издателства на стойност 3 999,27 лв.

НЧ “Георги Парцалев – 1901“ град Левски е партньор по проект на UNICEF „Работилница за родители – Да пораснем“ от 2012г. По проекта са обучени двама водещи Силвия Йорданова и Валентина Дженева закупено е обзавеждане за залата, в която ще се провеждат работилниците с младите родители.
„Работилницата за родители – Да пораснем заедно“ ще предостави на родители на деца до 4 години възможност да споделят в присъствието на специалисти своя опит, знания и тревоги, свързани с отглеждането и общуването с малките деца. Всяка работилница се състои от 14 последователни сесии, които се провеждат веднъж седмично и включват лекции, интерактивни упражнения и дискусии. По време на работилниците в групи родителите научават за основните психологически потребности на децата в тази възраст, за това как могат да насърчат познавателното и емоционално развитие на своето дете, как да поставят граници без да прибягват до насилие и как ефективно да общуват с малкото дете. Сесиите се провеждат в читалища и детски градини.
През октомври 2016г и 2017г програмата „Работилницата за родители – Да пораснем заедно“ на UNICEF е в партньорство с СПОФ „Читалища“ гр. Плевен ,НЧ „Георги Парцалев – 1901“ гр. Левски и Община Левски е подновена.
През готините през който се е реализирала програмата са обучени 50 млади родители на деца от 0 до 4 години.
По програмата има създадена фейсбук група : „РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ – ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО“ ГРАД ЛЕВСКИ

НЧ "Георги Парцалев -1901" е партньор по проект "Европа на младите хора"

Сдружение “Плевенски обществен фонд “Читалища”  стартира работата по  проект “Европа на младите хора”, който ще се изпълнява по Националната програма за младежта към Министерството на младежта и спорта. Финансирането му е в размер на 32 526 лв. Той ще се изпълнява в партньрство с пет читалища – “Георги Парцалев 1901” в Левски, “П.Р. Славейков 1923” в Гулянци, “Просвета 1927” в Долна Митрополия, “Неофит Рилски 1872” в Тръстеник и “Паисий Хилендарски 2001” в Славяново.

Основната цел на  проекта е да приобщи младежите от малките населени места към европейските идеи, да помогнем да се преодолеят скептичните им нагласи по отношение на бъдещето развитие на Европейски съюз.

В момента се извършва подбор на 25 младежи в училищна възраст – по пет във всеки град. Те ще бъдат подготвени за водещи на неформални информационно-образователни европейски уроци, които ще се проведат с техни връстници от родните им градове. Целта е лавинообразно в дейностите по проекта да се включват все по-голям брой младежи, като разпространената информация да достигне до над 4000 млади хора от 11-те общини на Плевенска област.

В резултат на работата по този проект ще се изгради мрежа от младежи, които да имат знания, компетенции и да работят в екипен дух.

Проектът ще помогне да се преодолее скептицизма у младите хора, те да станат по-уверени.

Като финал на проекта се планира да се организират пет хепънинга под наслов “Многоцветна Европа”.

Библиотеката е с одобрен проект по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2023 г.

Читатели и приятели, библиотеката ни е с одобрен проект по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност” 2023 г. към Министерство на културата.
С радост очакваме новото попълнение на библиотичния фонд, както и вас!

ДГ „Слънце” стартира проект „Рисувам музиката” по НП „Хубаво е в детската градина” в партньорство с НЧ „Георги Парцалев - 1901” гр. Левски

В началото на учебната 2023/2024 година в ДГ „Слънце” стартира проект „Рисувам музиката” по НП „Хубаво е в детската градина” с изпробване на модел за социално и емоционално развитие на деца от ДГ „Слънце” чрез средствата на изобразителното и музикалното изкуство. Реализирането на модела се осъществява чрез допълнителни дейности в образователни направления „Музика” и „Изобразително изкуство”, интегрирани с образователното съдържание на „Физическа култура”. Бенефициенти са шест групи от детската градина – 100 деца с техните родители и 12 учителя. Времетраенето на проекта обхваща девет календарни месеца. Традиционните методи на преподаване се реализират чрез компетентностен подход. Работи се за развиване на фина моторика, графични умения, музикално- слухови възприятия и двигателни умения. Очакваните резултати от дейностите са свързани с повишаване на социалните  и емоционалните компетентности на децата, стимулиране на творческия им подход към действителността

По време на дейностите ще бъде осъществено партньорство с НЧ „Георги Парцалев – 1901” в лицето на Иво Панов, който ще посещава два пъти месечно заниманията на децата в детската градина. Неговите визити са свързани с практическо представяне по лесен и достъпен начин на образци от изобразителното изкуство.

Иновативната дейност в проекта се изразява в рисуване по музикално произведение- детска песен, класическа, народна и естрадна музика. Всяка ситуация включва визуално и слухово възприятие-  слушане на музика, гледане на видеоклип и рисуване по зададената тема. Включват се подходящи музикално- подвижни игри и ритмични движения.. Родителите участват активно в проектните дейности в ролята на „учители”, партньори и състезатели.

Проектът е разработен от старши учител Светлана Любенова и е на стойност 3 895лв..