Одобрен е проекта за открит амфитеатър към НЧ „Г.Парцалев-1901“
plakat-page-1-952x1347
Одобрен е проекта за открит амфитеатър към НЧ „Г.Парцалев-1901“

На 25.09.2017г председателят на НЧ “Георги Парцалев -1901“ в град Левски , Силвия Йорданова подписа договор в Държавен фонд Земеделие за одобрен проект на читалището за: „Открит амфитеатър към Народно читалище „Георги Парцалев – 1901“ гр. Левски “ в кв. 67, УПИ I град Левски.
Проектът е по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Той е на стойност 385 554,67лв. и срок на изпълнение 36 месеца.
Силвия Йорданова за целите на проекта : „ Обновяването и обогатяването на инфраструктурата на читалището ще спомогне за неговото по-добро функциониране. Създаването на амфитеатъра ще помогне за развитието на културно-развлекателните дейности и подобряване на културната инфраструктура на територията на община Левски.
По този начин ще се създаде по-качествена и пълноценна културна среда отговаряща на потребностите на местните хора.”