НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ – БЪЛГАРСКИЯТ РИЦАР НА СМЕХА”
georgi-partsalev
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ – БЪЛГАРСКИЯТ РИЦАР НА СМЕХА”
Община Левски под патронажа на кмета на общината организира  национален литературен конкурс, посветен на Георги Парцалев –  актьора с уникална комедийна дарба и човешко обаяние. Националният конкурс за хумор и сатира е част от празниците на изкуствата в град Левски, родния град на Георги Парцалев.
Голямата награда „Рицар на смеха“  се присъжда на български автори за високо художествени произведения с ярък израз на пречистващата сила на смеха.
Обявяването на  НЛК   „Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ е прието  с решение № 643 по протокол № 59 от 27.04.2023г. на  Общински съвет – Левски
С Т А Т У Т
на  НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ – БЪЛГАРСКИЯТ РИЦАР НА СМЕХА”
ЦЕЛ
1. Да стимулира творческите заложби и талант  на автори със здравословно чувство за хумор в духа на уникалния Парцалев.
2. Създаване на произведения в кратка хумористична форма(къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.), утвърждаващи нравствени, естетически и духовни ценности.
РЕГЛАМЕНТ
1) Националният конкурс  „Георги Парцалев – българският рицар на смеха“  се провежда веднъж на две години  за всяка от категориите:
Първа –  до 18 години
Втора – над 18 години
2) За всяка категория се присъжда Национална награда „Рицар на смеха“.
3)  Във всяка от категориите наградата се връчва  веднъж на 2 години.
4) Наградата е индивидуална и не се връчва за съавторство.
5) За наградата не могат да участват лица, на които тя е присъждана.
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
1) Произведенията за участие в конкурса се изпращат в община Левски на адрес: гр.Левски, п.к. 5900, бул. „България“ № 58 или на e-mail: P.Cholakova@oblevski.egov.bg – като се отбелязва с текст НЛК-РИЦАРЯТ НА СМЕХА
2) Ежегодно Общината обявява сроковете за изпращане на произведенията и възрастовата категория на участниците.
3) Националният литературен конкурс „Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ се администрира от Община Левски.
4) Кандидатите попълват формуляр за участие и предоставят произведенията си, придружени от кратка творческа биография, както и други материали, представящи ги.
5) Членовете на журито подписват декларации за необвързаност с участниците в конкурса.
НАГРАДИ
1) Плакет „Рицар на смеха“, грамота и парична сума в размер на: за 1-во място  500 лева
      за 2-ро място – 250 лева
      за 3-то място 150 лева.
2) Сумата  може да бъде актуализирана в годината на връчване.
3) Финансовите средства се осигуряват от бюджета на Община Левски, дарения, други източници.
4) Наградите  се връчват от Кмета на Община Левски  на тържествена церемония по време на Празниците на хумора и сатирата,  посветени на  Георги Парцалев.
V. ОБЯВЯВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА НЛК
 1.Община Левски оповестява конкурса поне в един национален ежедневник и литературни издания на творчески съюзи, на интернет-страницата и във „Фейсбук“ страницата на Общината, както и в Министерството на културата в срок до месец март на текущата година.
2 . Кметът на Община Левски назначава със своя заповед Комисия – Жури, в което участват изявени творци – писатели, журналисти и др.
3.  Журито заседава в град Левски. Решенията на Журито се вземат с обикновено мнозинство.
4. Протоколът от заседанието на Журито и предложенията му се предоставят на Кмета на Община Левски.
5. Срокът за определяне на номинираните за награда в НЛК
 „Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ e до началото на месец юни в годината на връчването ѝ.
ПРЕЗ 2024 ГОДИНА, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗА УЧАСТНИЦИ ДО 18 ГОДИНИ!