НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „С ОБИЧ ЗА ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ – БЪЛГАРСКИЯТ РИЦАР НА СМЕХА”
G_Partzalev
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „С ОБИЧ ЗА ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ – БЪЛГАРСКИЯТ РИЦАР НА СМЕХА”

Приет с решение № 643 по протокол № 59 от 27.04.2023г. 

на Общински съвет – Левски

Първият национален конкурс за хумор и сатира се посвещава на големия български артист, Георги Парцалев, като част от празниците на изкуствата в родния град Левски.

Националният конкурс се организира от Община Левски под патронажа на кмета на общината в памет на човека и актьора с уникална комедийна дарба – Георги Парцалев. Голямата награда „Рицар на смеха“  се присъжда на български автори за високо художествени произведения с ярък израз на пречистващата сила на смеха.

 

С Т А Т У Т

  1. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „С обич за Георги Парцалев – българският рицар на смеха“
  2. Националният конкурс за хумористични творби има за цел да стимулира творческите заложби и талант на автори със здравословно чувство за хумор в духа на уникалния Парцалев.
  3. Предмет на НЛК е създаването на произведения в кратка хумористична форма(къс разказ, фейлетон, басня, епиграми и др.), утвърждаващи нравствени, естетически и духовни ценности.

 

  1. РЕГЛАМЕНТ
  • Националният конкурс „С обич за Георги Парцалев – българският рицар на смеха“  се провежда веднъж на две години.
  • Участват автори в две категории:

Първа –  до 18 години

Втора – над 18 години

3) За всяка категория се присъжда Национална награда „Рицар на смеха“.

4)  Във всяка от категориите наградата се връчва  веднъж на 2 години.

5) Наградата е индивидуална и не се връчва за съавторство.

6) За наградата не могат да участват лица, на които тя е присъждана.

 

  • ПРАВИЛА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА

1) Произведенията за участие в конкурса се изпращат в община Левски на адрес: гр.Левски, п.к. 5900, бул. „България“ № 58 или на e-mail: obshtina@oblevski.egov.bg

 

2) Ежегодно Общината обявява сроковете за изпращане на произведенията.

3) Националният литературен конкурс „С обич за Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ се администрира от Община Левски.

4) Кандидатите попълват формуляр за участие и предоставят произведенията си, придружени от кратка творческа биография, както и други материали, представящи ги.

5) Членовете на журито подписват декларации за необвързаност с участниците в конкурса.

6) Материален израз на НЛК  са плакет „Рицар на смеха“, грамота и парична сума в размер на:

1-во място  500 лева

2-ро място – 250 лева

3-то място 150 лева.

6) Сумата  може да бъде актуализирана в годината на връчване.

7) Финансовите средства се осигуряват от бюджета на Община Левски, дарения, други източници.

8) Община Левски оповестява конкурса поне в един национален ежедневник и  литературни издания на творчески съюзи, на интернет-страницата и във „Фейсбук“ страницата на Общината, както и в Министерството на културата в срок до месец март на текущата година.

9) Кметът на Община Левски назначава със своя заповед Комисия – Жури, в което участват изявени творци – писатели, журналисти и др.

10) Журито заседава в град Левски. Решенията на Журито се вземат с обикновено мнозинство.

11)Протоколът от заседанието на Журито и предложенията му се предоставят на Кмета на Община Левски.

12)Срокът за определяне на номинираните за награда в НЛК

„С обич за Георги Парцалев – българският рицар на смеха“ e до началото на месец юни в годината на връчването й.

13) Наградите  се връчват от Кмета на Община Левски  на тържествена церемония по време на тържествата посветени на  Георги Парцалев.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОРАДИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИЧИНИ ОБЩИНА ЛЕВСКИ ПРОМЕНЯ СРОКОВЕТЕ ОТ РАЗДЕЛ III Т.8 – ОТ МЕСЕЦ МАРТ НА МЕСЕЦ ЮНИ; Т.12 ОТ МЕСЕЦ ЮНИ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ